+31 524 515 114 info@technotex.nl Inloggen
Geen items in winkelmand 0

De specialist in hijsmateriaal, sjormateriaal en valbeveiliging!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Inleiding
Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Technotex te Coevorden. Deze Algemene
Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als (mogelijke) koper. Lees de
Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te
slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
• Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een
Overeenkomst aangaat met Technotex en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
• Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Technotex en Klant, van
welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
Technotex georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Technotex; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Technotex
Industrial Supply BV., statutair gevestigd te Coevorden ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Meppel en geregistreerd onder nummer 31045482.
• Website: de website van Technotex, te raadplegen via www.technotex.nl en alle
bijbehorende subdomeinen.

Artikel 2 - Identiteit van Technotex
Technotex Industrial Supply B.V.
Vestigings- & bezoekadres:
Printer 22
7741 MD Coevorden
Nederland
Telefoonnummer: +31 524 515 114
Faxnummer: +31 524 511 935
E-mail: info@technotex.nl
KvK-nummer: 31045482
Btw-identificatienummer NL807673626B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Technotex zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
3.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de
Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Technotex slechts bindend, indien en voor
zover deze door Technotex uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing,
maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
4.1. Het aanbod is vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
Technotex is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Als Technotex gebruik
maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Technotex kan evenwel niet garanderen dat
de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de
producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
Technotex niet.
4.3. Alle op de Website en in andere van Technotex afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen
welke van overheidswege worden opgelegd.
4.4. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van
de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces
apart worden weergegeven.
4.5. De offertes en/of prijsopgaven van Technotex zijn gebaseerd op door de Klant
verstrekte gegevens, zoals gebruiksomstandigheden, technische specificaties,
beoogde toepassing, omstandigheden waaronder et cetera. Klant is gehouden
Technotex volledige informatie te verstrekken omtrent de hier bedoelde gegevens.
Deze informatieplicht omvat tevens de verplichting aan te geven welke gegevens ook
aan Klant onbekend zijn.
4.6. In het geval Technotex voor het uitbrengen van een offerte, het doen van een
prijsopgave of het verstrekken van adviezen, kosten heeft gemaakt, is zij gerechtigd
deze kosten in rekening te brengen aan degene die daarom heeft gevraagd indien
geen overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5. - Specificaties van het product/testen
5.1. De technische specificaties van de door Technotex geleverde producten zijn mede
gebaseerd op de informatie zijdens Klant, zoals genoemd in artikel 4.5 van deze
algemene voorwaarden. Technotex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste
dan wel onvolledige informatie zijdens Klant. Zo deze informatie onjuist of onvolledig
mocht blijken te zijn, vervallen eveneens de door Technotex afgegeven garanties.
5.2. Tenzij anders overeengekomen is Klant gehouden de door Technotex geleverde
producten in de uiteindelijke uitvoering en gemonteerd in de nabootsing van de te
verwachten gebruiksomstandigheden te (doen) testen. Als de Klant geen testen
uitvoert, wordt hij geacht de producten te hebben geaccepteerd en goedgekeurd.
5.3. Technotex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolgen of uitkomsten van) verof
bewerkingen van het betreffende product. De specificaties verliezen in
voorkomend geval hun geldigheid.
5.4. De door Technotex te leveren zaken worden geleverd met inachtneming van de
gebruikelijke toleranties voor wat betreft kleuren en variaties in breuk/breedte/
maatvoering (+/- 5%), et cetera. Technotex is niet aansprakelijk voor technisch
onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en/of kwaliteit. Deze worden slechts bij
benadering gegeven. De gegevens zijn slechts bindend wanneer dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen zijn nimmer een grond voor
schadevergoeding en/of ontbinding aan de Klant.
Artikel 6 - Totstandkoming overeenkomst
6.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij door Technotex gestelde voorwaarden.
6.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Technotex
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Technotex is bevestigd, heeft
Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
6.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Technotex passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien Klant
elektronisch kan betalen, zal Technotex daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.
6.4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst
door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Technotex het recht om pas aan
haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
6.5. Technotex kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van al die feiten en factoren die van
belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Technotex
op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.

Artikel 7. Registratie
7.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het
registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
7.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord
waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk
voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
7.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te
houden. Technotex is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag
er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook
daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder
de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
7.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden
zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of
Technotex daarvan in kennis te stellen, zodat Technotex gepaste maatregelen kan
nemen.

Artikel 8. Levering
8.1. Zodra de bestelling door Technotex is ontvangen, stuurt zij de producten met
inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
8.2. Technotex is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
8.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen, maar is bij benadering en niet
bindend. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter
keuze van Technotex.
8.4. Indien Technotex de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren,
stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe
leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
8.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan overschrijding van de
levertijd nimmer, ook niet na ingebrekestelling, Klant dan wel derden aanspraak
geven op een schadevergoeding. Klant vrijwaart Technotex van alle aanspraken die
derden ter zake jegens Technotex zouden kunnen doen gelden.
8.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat
het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders
is overeengekomen, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de
producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
8.7. Technotex is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren
zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan
gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
retourneren.

Artikel 9 – Prijs
9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
9.2. In afwijking van het vorige lid kan Technotex producten of diensten waarvan de
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en/of de markt voor
haar grondstoffen en waar Technotex geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
9.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
alleen toegestaan indien Technotex dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. Klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 10 – Betaling
10.1. Klant dient betalingen aan Technotex volgens de in de bestelprocedure en eventueel
op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Technotex is vrij in de keuze
van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
In geval van betaling na levering geldt voor Klant een betalingstermijn van 14 dagen
ingaand op de dag na levering.
10.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door Technotex is gewezen op de te late betaling en Technotex de Klant een termijn
van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na
het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Technotex gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze
incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van € 40,-. Technotex kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde
bedragen en percentages.
10.3. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan Technotex te melden.
10.4. Een beroep op korting, opschorting of schuldvergelijking komt Klant niet toe.
10.5. In geval Klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Technotex gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat
Technotex tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.

Artikel 11 - Herroepingsrecht
11.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. Klant heeft het recht een op afstand gesloten Overeenkomst met Technotex binnen
14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te
ontbinden.
11.3. De termijn gaat in op de dag nadat Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde
die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het
eerste product heeft ontvangen.
11.4. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van
Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger
zijn dan het reguliere posttarief, geeft Technotex een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product
naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
11.5. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product
slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag
gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
11.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg
is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het
vorige lid.
11.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 2 van dit Artikel gestelde termijn
ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan
Technotex, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Technotex kenbaar te maken dat
hij van de aankoop af ziet. Technotex bevestigt in geval van een digitale melding de
ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product
terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde
bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor
herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Technotex Industrial Supply B.V.
Printer 22
7741 MD Coevorden
11.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald
aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft
gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft Technotex de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen. Tenzij Technotex aanbiedt het product zelf af te
halen, mag Technotex wachten met terugbetalen tot Technotex het product heeft
ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar
gelang welk tijdstip eerder valt.
11.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een
eventuele gewenste procedure vermeld.
11.10. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht berust bij Klant.
11.11. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door Technotex tot stand zijn
gebracht overeenkomstig specificaties van Klant.

Artikel 12. Zakelijk retourrecht
12.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige toepassing op
zakelijke bestellingen, zij het dat:
• Zakelijke Klant de Overeenkomst met Technotex binnen 7 dagen na ontvangst
van het product dient te ontbinden.
• Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Technotex enkel 85% van het
aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen
en voor de kosten van het retourneren.
• Zakelijke Klant aan Technotex een ongebruikt product in een ongeschonden
verpakking retour dient te sturen. Als Zakelijke Klant zich hier niet aan houdt, is
Technotex gerechtigd een retour te weigeren of hier herstelkosten, dan wel
schade voor in rekening te brengen.
• reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van
de retouren door Technotex zullen worden terugbetaald.

Artikel 13. Garantie en conformiteit
13.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt
in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Technotex een aparte
garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde,
dit voor alle type Klanten.
13.2. Technotex staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Uitsluitend indien
specifiek is overeengekomen, staat Technotex er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
13.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient
Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, Technotex
daarvan in kennis te stellen.
13.4. Indien Technotex de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante
producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met
inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant
betaalde prijs over het product.

Artikel 14. Garantie bij zakelijke aankopen
14.1. Technotex staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Uitsluitend indien
specifiek is overeengekomen, staat Technotex er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is
voor normaal gebruik. Daarnaast geeft Technotex in ieder geval 12 maanden garantie
op alle aankopen.
14.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 8 dagen na levering Technotex daarvan
in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel,
vervanging et cetera, indien het product defect geleverd is.
14.3. Indien Technotex de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante
producten hersteld, vervangen of (deels) vergoed.

Artikel 15 – Aanvullende bepalingen over garantie
15.1. Elke aanspraak van Klant jegens Technotex op grond van het bepaalde in artikel 13
en/of 14 van de Algemene voorwaarden of anderszins, vervalt in de volgende
gevallen:
- montage- en verwerkingsfouten
- na ommekomst van de garantieperiode van 12 maanden;
- kwaliteitsvermindering ná verwerking van het geleverde product;
- wijzigingen aan de producten;
- verwijdering c.q. onleesbaarheid van eventueel aangebrachte labels;
- onvolledige of onjuiste informatie als bedoeld in artikel 4.5 van deze Algemene
Voorwaarden;
- onjuist gebruik of gebrek aan goede zorg zijdens de Klant dan wel buiten het
geleverde liggende factoren, zoals inwerking van vocht, damp, zuren en andere
invloeden, waaraan de producten worden blootgesteld;
- opzet en nalatigheid zijdens de Klant;
- alle gevallen waarin in redelijkheid niet van Technotex kan worden verlangd
enigerlei garantie te geven.
15.2. Klant is gehouden volledige medewerking te geven aan enigerlei door Technotex
noodzakelijk geacht onderzoek in verband met haar garantieverplichtingen. Onder
volledige medewerking wordt eveneens verstaan inzage in alle rapporten die omtrent
het betreffend geval worden opgesteld door welke instantie dan ook. De kosten van
een dergelijk onderzoek komen voor rekening van Klant indien blijkt dat ten onrechte
aanspraak is gemaakt op garantie.

Artikel 16. Klachtenprocedure
16.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie
en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Technotex,
dan kan hij bij Technotex telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie
de contactgegevens in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
16.2. Technotex geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na
ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een
inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Technotex binnen 14 dagen na de
ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn
waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht
van Klant.
16.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht
indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
16.4. Eventuele reclames omtrent levering van producten, aard en/of kwaliteit van de
producten dan wel factuurbedragen dienen binnen 8 dagen na levering, ontdekking
van enig gebrek respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij Technotex te zijn
ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten en omstandigheden waarop de
reclame betrekking heeft, op straffe van verval van de vordering van Klant.
16.5. Technotex is slechts gehouden van ingediende reclames als bedoeld in dit artikel
kennis te nemen indien deze tijdig zijn ingediend en Klant op dat moment aan al zijn
jegens Technotex bestaande verplichtingen heeft voldaan. Bij gebreke van een tijdig,
overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, ingediende reclame, vervalt zowel de
garantieplicht als de aansprakelijkheid van Technotex.
16.6. Indien Technotex van oordeel is dat een klacht terecht is, zal zij eerst tot vervanging
of herstel van het geleverde product overgaan, nadat de Klant het geleverde
ondeugdelijke product aan Technotex heeft geretourneerd.
16.7. Klant is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de met
Technotex gesloten overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst met
Technotex gesloten op te schorten op grond van een ingediende reclame. Gebrek aan
een gedeelte van de levering geeft aan Klant geen recht van weigering van de gehele
levering.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
17.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
17.2. De totale aansprakelijkheid van Technotex jegens Klant wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot (naar keuze van
Technotex) vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst
bedongen prijs (inclusief btw) dan wel het leveren van een vervangend, vergelijkbaar
product.
17.3. Aansprakelijkheid van Technotex jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in
ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
17.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op
Technotex jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor
zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Technotex.
17.5. De aansprakelijkheid van Technotex jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Technotex
onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke
termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Technotex ook na die termijn in de
nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
Technotex in staat is adequaat te reageren.
17.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de
Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan
daarvan, schriftelijk bij Technotex meldt.
17.7. In geval van overmacht is Technotex niet gehouden tot vergoeding van enige
daardoor bij Klant ontstane schade.
17.8. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, algehele of
gedeeltelijke mobilisatie, (handels)blokkade, in- en uitvoerverboden,
koerswijzigingen van de muntsoort waarin betaling zou plaatsvinden, gehele of
gedeeltelijke inbeslagneming of opvordering van zaken van Technotex, die zij bij haar
dan wel bij haar toeleveranciers bevinden door de burgerlijke of militaire overheid,
brand- en stormschade, overstromingen, werkstaking, uitsluiting, boycot door
leveranciers van Technotex, ziekte-epidemie, ziekte van werknemers en andere
omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de
overeenkomst niet van Technotex kan worden gevergd.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
18.1. Zolang Zakelijke Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen
bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Technotex.
18.2. De Zakelijke Klant is gehouden het eigendomsvoorbehoud van Technotex bij levering
aan een derde aan deze derde kenbaar te maken. De Zakelijke Klant mag de zaken
noch in pand geven, noch als zekerheid uit handen geven. De Zakelijke Klant is
eveneens gehouden Technotex onmiddellijk in kennis te stellen zodra zijn
faillissement of surséance van betaling is aangevraagd, de zaken in beslag worden
genomen, dan wel elk ander geval als gevolg waarvan de rechten van Technotex
geschaad kunnen worden.
18.3. Op het moment dat de eigendomsrechten van Technotex als bedoeld in dit artikel
tenietgaan, anders dan door betaling, verbeurt de Zakelijke Klant aan Technotex een
onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van 5 maal het terzake van de betreffende
levering(en) openstaande bedrag inclusief rente en kosten.
18.4. In geval de Zakelijke Klant enige verplichting uit enigerlei overeenkomst met
Technotex niet nakomt, is zij zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de zaken
terug te nemen. De Zakelijke Klant c.q. de bewaarder is gehouden Technotex op
eerste verzoek de plaats te wijzen waar de betrokken zaken zich bevinden en
Technotex in staat te stellen deze zaken terug te nemen. Het vorenstaande geldt
onverminderd de verplichting van de Zakelijke Klant om al hetgeen hij verschuldigd is,
volledig aan Technotex te voldoen.
18.5. De Zakelijke Klant dient de goederen waarop voornoemd eigendomsvoorbehoud
rust, afgezonderd te bewaren en te voorzien van merktekens waaruit het
eigendomsvoorbehoud van Technotex blijkt.

Artikel 19 - auteursrecht/modelrecht
19.1. Technotex behoudt zich het auteursrecht en modelrecht voor met betrekking tot alle
door haar vervaardigde modellen, tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen,
beschrijvingen e.d. Indien met betrekking tot door Technotex uit te brengen
adviezen, offertes of prijsopgaves, modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of
afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen et cetera worden gemaakt, blijven
deze te allen tijde eigendom van Technotex, ongeacht of Technotex de opdracht
wordt gegeven dan wel een overeenkomst tot stand komt.
19.2. Het is Klant dan wel degene die Technotex om advies, offerte of prijsopgave heeft
verzocht, verboden door Technotex vervaardigde of verstrekte modellen, tekeningen,
ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, beschrijvingen of handleidingen e.d. zonder
haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, aan derden
ter inzage te geven, te eigen nutte te gebruiken, aan derden in gebruik te geven, dan
wel anderszins inbreuk op haar rechten terzake te maken. Voor elke overtreding van
het in dit artikel bepaalde, zal Klant dan wel degene die haar om advies, offerte of
prijsopgave heeft verzocht, aan Technotex een direct opeisbare boete verschuldigd
zijn van €1.000.000,-- per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van €
100.000,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd
het recht van Technotex om in plaats van deze boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20. Persoonsgegevens
20.1. Technotex verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.

Artikel 21. Slotbepalingen
21.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar
Technotex gevestigd is.
21.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet
de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval
ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
21.4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per email
en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail
voldoende vaststaat.